Wechmulln von Eeten datt över bleeben is

Dat Eeten wat över bleben is mullt wi noa'n Tuurploon wech. Ji köönt ook anropen wenn wi koomen schöt. De Tunn tuuscht de Keerl de deen Woogen föhren deiht ganz eenfach ut - full gäägen loos.

Wechmulln von oole un Frittierfedden

Hebbt ji dat all wüsst? Ut dat oole Fedd waart Biodiesel mookt. Ji köönt een Deel von deen grönen Umloop ween - ook oohne een Woogen de mit Biodiesel löppt köönt ji de CO2-Bilanz wat Goodes doon.

Verschiedene Tünn för jo

Wi beet ünnerscheedliche Gebindegrötten an, so wi ji datt willt. Wi hebbt jeede Grötte von 30-Liter unn 50-Liter-Spannringfatt bitt to de 120 unn 240 Liter-Tunn för jo im Angebott.

Ji köönt jo doa obb verlodden, datt de Tünn schier woller oppstellt waart.